Notka biograficzna

 

rycho-knp

Prof. nadzw. dr hab. Ryszard Pęczkowski, Dziekan Wydziału Pedagogicznego. Działalność w uczelni rozpoczął w 1979 roku, była to wówczas Wyższa Szkoła Pedagogiczna, która została w 2001 roku przekształcona w Uniwersytet. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Pedagogiki ds. studiów zaocznych., następnie był prodziekanem Wydziały Pedagogiczno-Artystycznego (od 2001 r.). W 2012 roku został wybrany na dziekana tego Wydziały. Od 1 stycznia 2014, po zmianach strukturalnych, pełni funkcje Dziekana Wydziały Pedagogicznego. 12 maja 2016 r. odbyły się wybory na nową kadencję 2016-2020, w której został ponownie wybrany na dziekana. Informacja o tym ważnym wydarzeniu ukazała się w Biuletynie Informacyjnym Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

Autor monografii Funkcjonowanie klas łączonych w polskim systemie edukacji, Wydaw. Uniwersytet Rzeszowski 2010. Redaktor 4 monografii zbiorowych,88 artykułów naukowych. Organizator 24 konferencji naukowych (polskich i zagranicznych).Uczestnik 125 konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych. Promotor ok.250 magistrów i ok.100 licencjatów. Recenzent w przewodach doktorskich i habilitacyjnych, członek komitetów naukowych wielu konferencji krajowych (ostania w dniach 16-19 listopada 2016 roku, to IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „MEDIA A EDUKACJA – Edukacyjne zastosowania nowych mediów”, która odbyła się w UAM w Poznaniu. Członek Rady Naukowej serii wydawniczej „Oblicza Mediów” (Wydawnictwo Adam Marszałek). Redaktor naczelny serii wydawniczej „Oblicza Małej Szkoły w Polsce i na świecie”. Uczestnik Międzynarodowego Programu „LEROPOL” PTH EINDHOVEN. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Recenzent artykułów naukowych. i książek.

Wybrane publikacje:

Recenzja książki  Funkcjonowanie klas łączonych, Stanisław Fryc PCEN Oddział w Krośnie

Jest częstym gościem Radia Rzeszów, Prof. Ryszard Pęczkowski o reformie edukacji

 

Opublikowano Aktualności | Dodaj komentarz

Mój głos o edukacji

Ostatnie tygodnie to bardzo trudny okres dla nauczycieli i uczniów. Zostałem poproszony o zabranie głosu  w sprawie ważnej, dotyczącej edukacji i tego co się teraz wokół niej dzieje. Moją wypowiedz można przeczytać na portalu samorządowym pl.

Powiedziałem miedzy innymi:

Wokół edukacji stworzono swoisty kokon prawny, którego nie można ruszyć, bo zmiana jednego elementu powoduje reakcję łańcuchową. Jeśli prawo oświatowe – to podpisane przez Prezydenta w 2017 r. było już nowelizowane osiem razy i wydano do niego ponad 200 rozporządzeń, to mamy obraz tego, co się w systemie edukacji dzieje. Zapominamy o tym, że w systemie edukacji są ludzie i nie da się za pomocą normy prawnej regulować funkcjonowania dynamicznej struktury i jej najmniejszych elementów składowych. W 2019 r. resort opublikował już ponad 20 rozporządzeń, które regulują funkcjonowanie systemu, a w kolejce czeka kolejnych kilkadziesiąt.

Moje rozmyślania….

Pełny tekst przeprowadzonego ze mną wywiadu można przeczytać tutaj

Opublikowano Aktualności | Dodaj komentarz

II spotkanie Zespołu Pedagogiki Medialnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

W piątek, 5 kwietnia 2019 r., w Sali Rady Wydziału Pedagogicznego w Uniwersytecie Rzeszowskim obyło się drugie spotkanie Zespołu Pedagogiki Medialnej  Komitetu Nauk Pedagogicznych przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Zespołem kieruje  prof. APS dr hab. Maciej Tanaś, Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych, oraz kierownik Zakładu Edukacji Medialnej APS w Warszawie.

Przybyłych na spotkanie gości powitał Pan Prof. UR dr hab. Wojciech Walat, prorektor ds. studenckich i kształcenia. Swoje krótkie wystąpienie odniósł do edukacji medialnej, podkreślając jej ogromne znaczenie w procesie kształcenia nauczycieli i uczniów.

Od lewej: Prof.M.Tanaś, Prof.W.Walat, Prof.R.Pęczkowski

Przybyli na spotkanie naukowcy obradowali w czterech zespołach zadaniowych. Każdy zespół ma do opracowania inny obszar badawczy:

Zespół I. Stan pedagogiki medialnej w Polsce – mapy pól badań podejmowanych w ośrodkach akademickich.

Zespół II. Działania wspierające rozwój młodych uczonych w zakresie pedagogiki medialnej.

Zespół III. Rekomendacje dla MEN dotyczące realizacji edukacji medialnej w szkołach.

Zespół IV. Rekomendacje dla MNiSW dotyczące potrzeby kształcenia uzupełniającego nauczycieli w zakresie pedagogiki medialnej.

Pełna informacja o spotkaniu: tutaj

Opublikowano Nauka | Dodaj komentarz

Mała szkoła – kilka refleksji

Pod pojęciem „mała szkoła” rozumiem szkołę o pełnej lub niepełnej strukturze organizacyjnej, do której uczęszcza nie więcej niż 150 uczniów. Pełna struktura organizacyjna oznacza szkołę, w której funkcjonuje po jednym oddziale klasowym na danym poziomie nauczania oraz realizowany jest ramowy plan nauczania przewidziany dla szkoły podstawowej.

Dlaczego należy mówić o „małych szkołach”?

Mała szkoła to instytucja, która w niektórych regionach już zaczyna być, a w niedalekiej przyszłości stanie się dominującym elementem struktury sieci szkolnej. To także instytucja, wokół której, zwłaszcza po 1999 roku, narosło wiele stereotypów, niestety, najczęściej negatywnych.

Zobacz: tutaj

Nauczyciele i dyrektorzy – członkowie Szkolnych Zespołów Projektowych ze 119 małych wiejskich szkół podstawowych uczestniczących w projekcie – spotkali się w Serocku pod Warszawą, gdzie również dyskutowano o tym co dzieję się w „małej szkole”.

„Prof. Ryszard Pęczkowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego, który odwiedził nas w Serocku, wygłosił wykład o funkcjonowaniu w Polsce klas łączonych (wyniki nauczania w takich klasach nie są gorsze niż w klasach jednorodnych!), zawierający propozycje unowocześnienia metodyki pracy. Podczas pozostałych konferencji idee te prezentowali koordynatorzy. Szkoły otrzymały publikację R. Pęczkowskiego „Funkcjonowanie klas łączonych w polskim systemie edukacji”. Mamy nadzieję na rozwijanie tej tematyki.”

Klasy łączone mogą być ratunkiem dla małych wiejskich szkół.Zróżnicowane wiekowo klasy mogą uchronić przed likwidacją szkoły, gdzie brak uczniów uniemożliwia utrzymanie tradycyjnego systemu klasowo-lekcyjnego.

Opublikowano Różności | Dodaj komentarz

Posiedzenie Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk w Uniwersytecie w Bialymstoku

Właśnie biorę udział w posiedzeniu Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, które odbywa się  w Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Tematem przewodnim spotkania jest: Pedagogika Uniwersytecka wobec projektowanych zmian w ustroju szkolnictwa wyższego w Polsce

Spotkanie rozpoczęła piękna uroczystość  przyznania: Medalu PAN dla prof. Jerzego Niemca, wybitnego naukowca, który od ponad 45 lat związany  jest z białostocką pedagogiką.

Poniżej prezentuję szczegółowy program, zapowiada się interesująco!

 

Opublikowano Artykuły | Dodaj komentarz

Czwarty tom serii: Oblicza Małej Szkoły w Polsce i na świecie

Właśnie ukazała się książka mojego autorstwa: Problemy małych szkół. Edukacyjne wyzwania. To już czwarty tom serii wydawniczej: Oblicza Oblicza Małej Szkoły w Polsce i na świecie.

Recenzję wydawniczą napisał  Pana Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski.

Fragment ze Wstępu książki:

„(…)Jednym z obszarów, który w sposób szczególny podlegał, i nadal podlega, wszelkiego rodzaju manipulacjom władz administracji oświatowej różnego szczebla jest instytucja powszechnie określana mianem „mała szkoła”. Pojęcie to od kilkunastu lat odmieniane jest na wszystkie możliwe sposoby, używane w różnych kontekstach i sytuacjach. Jest przedmiotem dyskusji i sporów, a także coraz częściej źródłem konfliktów, najczęściej na poziomie społeczności lokalnych. Mała szkoła nigdy nie należała do obszarów szczególnego zainteresowania centralnych władz administracji oświatowej, a na poziomie samorządu terytorialnego postrzegana jest jako źródło problemów natury ekonomicznej, organizacyjnej, społecznej i pedagogicznej. Jeżeli już mała szkoła stawała się przedmiotem zainteresowania stosownych władz, to zawsze jako obszar realizacji partykularnych interesów różnych osób i grup, które często niewiele wspólnego miały z działalnością edukacyjną i realizacją konstytucyjnych i ustawowych zapisów. Ponadto mała szkoła jako kategoria pedagogiczna jest praktycznie nieobecna w dyskursach teoretycznych i empirycznych, wokół której przez lata powstało wiele mniej lub bardziej uzasadnionych opinii i ocen, z dominacja negatywnych stereotypów. (…)”.

W Zakończeniu  formułuję pytanie: „Czy stać nas wszystkich na kontynuację dotychczasowej polityki wobec małych szkół, polityki, która, w moim przekonaniu, jest prostą drogą prowadzącą polski system edukacji do poważnej zapaści organizacyjnej, kulturowej i społecznej?

W książce piszę między innymi:

„(…) Mała szkoła to, jak dowodzi obserwacja praktyki szkolnej, instytucja pozbawiona w większości negatywnych cech charakterystycznych dla szkoły dużej. Mała szkoła to możliwość budowania instytucji traktowanej przez jej użytkowników nie jako obowiązek, przymus, źródło lęków i stresów, ale jako miejsce, w którym przebywanie sprawia przyjemność, w którym uczniowie i nauczyciele mają możliwość realizacji swoich potrzeb, oczekiwań i zainteresowań. To miejsce, które przestaje być zbiorem anonimowych uczniów i nauczycieli, gdzie istnieją warunki budowania grupy społecznej, w której zachodzić będą trwałe, częste i bezpośrednie interakcje nastawione na wspólne osiąganie celów. Mała szkoła to obszar wolny od narkomanii, alkoholu, agresji i przemocy, gdzie mechanizmy kontroli społecznej w bardzo skuteczny sposób przeciwdziałają każdemu zjawisku, które nie mieści się w obowiązujących normach społecznych. To także miejsce, w którym znika anonimowość ucznia, a nauczyciel staje się osobą, z którą uczniowie nie walczą, natomiast chętnie współpracują, otrzymują wsparcie i zrozumienie. Mała szkoła stwarza możliwości kreowania przez nauczyciela i uczniów własnych programów nauczania, uwzględniających zarówno indywidualne potrzeby uczniów i możliwości samych nauczycieli, jak i zasoby tkwiące w bliższym i dalszym otoczeniu społecznym, przyrodniczym, kulturowym, itp. szkoły. To miejsce budowania jej tożsamości, rozumianej jako zespół cech, które w sposób istotny odróżnia ją od innych instytucji o podobnym profilu działania[1]. To wreszcie możliwość indywidualizacji procesu kształcenia, z wykorzystaniem wiedzy o uczniu, jego możliwościach, potrzebach i zainteresowaniach.(…)”.

 

[1] R. Pęczkowski: Budowanie tożsamości szkoły. O warunkach koniecznych. W; D. Hejwosz, W. Jakubowski: Kultura popularna – tożsamość – edukacja. Kraków. 2010, s.279-291.

Opublikowano Nauka | Dodaj komentarz

„Warto inwestować w małe szkoły”

Sprawozdanie z konferencji dla samorządowców, którą otworzyła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg, można przeczytać na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

ryszard trojka

Zdjęcia pochodzą z: Kuratorium oświaty w Poznaniu: Wydarzenia w obiektywie

Polecam, warto przeczytać: link poniżej.

Ciekawostki szkolne. Największe i najmniejsze szkoły na świecie

Opublikowano Artykuły | Dodaj komentarz

Małe szkoły w systemie edukacji – Poznań

Wojewoda Wielkopolski Pan Zbigniew Hoffmann oraz Wielkopolski Kurator Oświaty Pani Elżbieta Leszczyńska serdecznie zapraszają na konferencję Małe szkoły w systemie edukacji organizowaną we współpracy z Wydziałem Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W trakcie konferencji wykłady wygłoszą:

prof. dr hab. Ryszard Pęczkowski – „Nauczanie i wychowanie w małych szkołach”, prof. dr hab.Kinga Kuszak – „Środowiskowe funkcje małych szkół na terenach wiejskich” oraz prof. zw. dr hab.Stanisław Dylak – „Małe szkoły jako szansa edukacyjna dla uczniów”.

Przedstawione zostaną również m.in.:

  • założenia polityki oświatowej państwa od 1.09.2017 r.;
  • funkcjonowanie „małych szkół” w zreformowanym systemie edukacji;
  • przykłady dobrych praktyk działalności edukacyjnej „małych szkół” publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego;
  • dostosowanie sieci szkół do zmiany struktury szkolnej.

Spotkanie odbędzie się 27 stycznia 2017 r. w godz. 10.00 – 14.00 w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18.

Opublikowano Aktualności | Dodaj komentarz

Uprawnienia doktorskie na Wydziale Pedagogicznym

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 30 maja 2016 r. Wydziałowi Pedagogicznemu Uniwersytetu Rzeszowskiemu uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. To dla nas pracowników Uniwersytetu bardzo ważne wydarzenie i duży sukces!

prawa-doktoryzowania_1

Opublikowano Nauka | Dodaj komentarz

Mała szkoła w przestrzeni edukacyjnej

mala-szkola

Ze Wstępu

Zainteresowanie zagadnieniami funkcjonowania małych szkół oraz zakres podejmowanych problemów przerosły oczekiwania organizatorów konferencji, a płynące od uczestników, i nie tylko, sugestie i propozycje są dla nas, organizatorów, jednoznaczne. Spotkania tego typu należy kontynuować, zmierzając do uczynienia z nich stałego elementu życia naukowego, jak stwierdził bowiem prof. Bogusław Śliwerski, podczas jednej z licznych rozmów, funkcjonowanie małych szkół w polskim systemie edukacji to problem niezwykle ważny, nie tylko dla przyszłości tego systemu, ale szerzej – dla przyszłości polskiej kultury i tożsamości narodowej. Zapraszamy zatem wszystkich do udziału w kolejnych spotkaniach, poświęconych szczegółowym aspektom działalności małych szkół, prezentacji wyników rozważań teoretycznych i empirycznych, upowszechniania rozwiązań organizacyjnych i metodycznych, konfrontacji różnych poglądów i filozofii, dla których wspólnym mianownikiem jest kategoria „mała szkoła”.

Szczegółowe dane książki znajdziesz tutaj

Opublikowano Nauka | Dodaj komentarz

Mała szkoła w przestrzeni medialnej

 

mala_szkola_2

(…) Nieczęsto się zdarza by w ręce recenzenta dostała się książka o problematyce merytorycznie i poznawczo ważnej, a równocześnie przedstawionej kompetentnie i to w sposób atrakcyjny dla czytelnika. Taką właśnie książką okazała się przedłożona do oceny praca zbiorowa pt.: „Mała szkoła w przestrzeni medialnej” w redakcji naukowej Marty Wrońskiej. (…) Swego pióra użyczyli Autorzy wywodzący się z kilku znakomitych ośrodków akademickich: Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, a nawet – Penzeńskiego Uniwersytetu Państwowego w Rosji. Dzięki temu powstała praca ujmująca problematykę małej szkoły z różnych, acz logicznie spójnych punktów widzenia. Dobór tekstów wskazuje na znaczne kompetencje redaktora tomu. Znalazły się tu bowiem artykuły nie tylko merytorycznie ważne, ale umieszczone intencjonalnie dla w miarę pełnego przedstawienia roli mediów w funkcjonowaniu małej szkoły. (…) Bez wątpienia praca zbiorowa pt.: „Mała szkoła w przestrzeni medialnej” w redakcji naukowej Marty Wrońskiej zasługuje nie tylko na uwagę, ale jest poważnym głosem środowiska akademickiego na temat roli mediów w pracy małej szkoły oraz – co znamienne – jej roli w społeczności lokalnej.

Z recenzji Prof.APS dra hab. Macieja Tanasia

Informacje wydawnicze o książce.

Opublikowano Nauka | Dodaj komentarz