Notka biograficzna

 

rycho-knp

 

Prof. nadzw. dr hab. Ryszard Pęczkowski, Dziekan Wydziału Pedagogicznego. Działalność w uczelni rozpoczął w 1979 roku, była to wówczas Wyższa Szkoła Pedagogiczna, która została w 2001 roku przekształcona w Uniwersytet. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Pedagogiki ds. studiów zaocznych., następnie był prodziekanem Wydziały Pedagogiczno-Artystycznego (od 2001 r.). W 2012 roku został wybrany na dziekana tego Wydziały. Od 1 stycznia 2014, po zmianach strukturalnych, pełni funkcje Dziekana Wydziały Pedagogicznego. 12 maja 2016 r. odbyły się wybory na nową kadencję 2016-2020, w której został ponownie wybrany na dziekana. Informacja o tym ważnym wydarzeniu ukazała się w Biuletynie Informacyjnym Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

Autor monografii Funkcjonowanie klas łączonych w polskim systemie edukacji, Wydaw. Uniwersytet Rzeszowski 2010. Redaktor 4 monografii zbiorowych,88 artykułów naukowych. Organizator 24 konferencji naukowych (polskich i zagranicznych).Uczestnik 125 konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych. Promotor ok.250 magistrów i ok.100 licencjatów. Recenzent w przewodach doktorskich i habilitacyjnych, członek komitetów naukowych wielu konferencji krajowych (ostania w dniach 16-19 listopada 2016 roku, to IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „MEDIA A EDUKACJA – Edukacyjne zastosowania nowych mediów”, która odbyła się w UAM w Poznaniu. Członek Rady Naukowej serii wydawniczej „Oblicza Mediów” (Wydawnictwo Adam Marszałek). Redaktor naczelny serii wydawniczej „Oblicza Małej Szkoły w Polsce i na świecie”. Uczestnik Międzynarodowego Programu „LEROPOL” PTH EINDHOVEN. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Recenzent artykułów naukowych. i książek.

Wybrane publikacje:Ryszard Pęczkowski: Nauczanie w klasach łączonych – kontekst teoretyczno-empiryczny – E-book fragment artykułu

Lubelski rocznik pedagogiczny t. XXXIV, z. 2 – 2015 Ryszard Pęczkowski Kształcenie w grupie zróżnicowanej wiekowo w edukacji wczesnoszkolnej – zarys koncepcji

Link do skopiowania: file:///C:/Users/Media/Downloads/1854-3871-1-SM.pdf

Mała szkoła likwidacja czy progres

Recenzja książki  Funkcjonowanie klas łączonych, Stanisław Fryc PCEN Oddział w Krośnie

Jest częstym gościem Radia RzeszówRyszard Pęczkowski – Samorządy obawiają się utraty subwencji oświatowej,Prof. Ryszard Pęczkowski o reformie edukacji

 

Reklamy
Opublikowano Aktualności

Posiedzenie Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk w Uniwersytecie w Bialymstoku

Właśnie biorę udział w posiedzeniu Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, które odbywa się  w Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Tematem przewodnim spotkania jest: Pedagogika Uniwersytecka wobec projektowanych zmian w ustroju szkolnictwa wyższego w Polsce

Spotkanie rozpoczęła piękna uroczystość  przyznania: Medalu PAN dla prof. Jerzego Niemca, wybitnego naukowca, który od ponad 45 lat związany  jest z białostocką pedagogiką.

Poniżej prezentuję szczegółowy program, zapowiada się interesująco!

 

Opublikowano Artykuły | Dodaj komentarz

Czwarty tom serii: Oblicza Małej Szkoły w Polsce i na świecie

Właśnie ukazała się książka mojego autorstwa: Problemy małych szkół. Edukacyjne wyzwania. To już czwarty tom serii wydawniczej: Oblicza Oblicza Małej Szkoły w Polsce i na świecie.

Recenzję wydawniczą napisał  Pana Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski.

Fragment ze Wstępu książki:

„(…)Jednym z obszarów, który w sposób szczególny podlegał, i nadal podlega, wszelkiego rodzaju manipulacjom władz administracji oświatowej różnego szczebla jest instytucja powszechnie określana mianem „mała szkoła”. Pojęcie to od kilkunastu lat odmieniane jest na wszystkie możliwe sposoby, używane w różnych kontekstach i sytuacjach. Jest przedmiotem dyskusji i sporów, a także coraz częściej źródłem konfliktów, najczęściej na poziomie społeczności lokalnych. Mała szkoła nigdy nie należała do obszarów szczególnego zainteresowania centralnych władz administracji oświatowej, a na poziomie samorządu terytorialnego postrzegana jest jako źródło problemów natury ekonomicznej, organizacyjnej, społecznej i pedagogicznej. Jeżeli już mała szkoła stawała się przedmiotem zainteresowania stosownych władz, to zawsze jako obszar realizacji partykularnych interesów różnych osób i grup, które często niewiele wspólnego miały z działalnością edukacyjną i realizacją konstytucyjnych i ustawowych zapisów. Ponadto mała szkoła jako kategoria pedagogiczna jest praktycznie nieobecna w dyskursach teoretycznych i empirycznych, wokół której przez lata powstało wiele mniej lub bardziej uzasadnionych opinii i ocen, z dominacja negatywnych stereotypów. (…)”.

W Zakończeniu  formułuję pytanie: „Czy stać nas wszystkich na kontynuację dotychczasowej polityki wobec małych szkół, polityki, która, w moim przekonaniu, jest prostą drogą prowadzącą polski system edukacji do poważnej zapaści organizacyjnej, kulturowej i społecznej?

W książce piszę między innymi:

„(…) Mała szkoła to, jak dowodzi obserwacja praktyki szkolnej, instytucja pozbawiona w większości negatywnych cech charakterystycznych dla szkoły dużej. Mała szkoła to możliwość budowania instytucji traktowanej przez jej użytkowników nie jako obowiązek, przymus, źródło lęków i stresów, ale jako miejsce, w którym przebywanie sprawia przyjemność, w którym uczniowie i nauczyciele mają możliwość realizacji swoich potrzeb, oczekiwań i zainteresowań. To miejsce, które przestaje być zbiorem anonimowych uczniów i nauczycieli, gdzie istnieją warunki budowania grupy społecznej, w której zachodzić będą trwałe, częste i bezpośrednie interakcje nastawione na wspólne osiąganie celów. Mała szkoła to obszar wolny od narkomanii, alkoholu, agresji i przemocy, gdzie mechanizmy kontroli społecznej w bardzo skuteczny sposób przeciwdziałają każdemu zjawisku, które nie mieści się w obowiązujących normach społecznych. To także miejsce, w którym znika anonimowość ucznia, a nauczyciel staje się osobą, z którą uczniowie nie walczą, natomiast chętnie współpracują, otrzymują wsparcie i zrozumienie. Mała szkoła stwarza możliwości kreowania przez nauczyciela i uczniów własnych programów nauczania, uwzględniających zarówno indywidualne potrzeby uczniów i możliwości samych nauczycieli, jak i zasoby tkwiące w bliższym i dalszym otoczeniu społecznym, przyrodniczym, kulturowym, itp. szkoły. To miejsce budowania jej tożsamości, rozumianej jako zespół cech, które w sposób istotny odróżnia ją od innych instytucji o podobnym profilu działania[1]. To wreszcie możliwość indywidualizacji procesu kształcenia, z wykorzystaniem wiedzy o uczniu, jego możliwościach, potrzebach i zainteresowaniach.(…)”.

 

[1] R. Pęczkowski: Budowanie tożsamości szkoły. O warunkach koniecznych. W; D. Hejwosz, W. Jakubowski: Kultura popularna – tożsamość – edukacja. Kraków. 2010, s.279-291.

Opublikowano Nauka | Dodaj komentarz

„Warto inwestować w małe szkoły”

Sprawozdanie z konferencji dla samorządowców, którą otworzyła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg, można przeczytać na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

ryszard trojka

Zdjęcia pochodzą z: Kuratorium oświaty w Poznaniu: Wydarzenia w obiektywie

Polecam, warto przeczytać: link poniżej.

Ciekawostki szkolne. Największe i najmniejsze szkoły na świecie

Opublikowano Artykuły | Dodaj komentarz

Małe szkoły w systemie edukacji – Poznań

Wojewoda Wielkopolski Pan Zbigniew Hoffmann oraz Wielkopolski Kurator Oświaty Pani Elżbieta Leszczyńska serdecznie zapraszają na konferencję Małe szkoły w systemie edukacji organizowaną we współpracy z Wydziałem Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W trakcie konferencji wykłady wygłoszą:

prof. dr hab. Ryszard Pęczkowski – „Nauczanie i wychowanie w małych szkołach”, prof. dr hab.Kinga Kuszak – „Środowiskowe funkcje małych szkół na terenach wiejskich” oraz prof. zw. dr hab.Stanisław Dylak – „Małe szkoły jako szansa edukacyjna dla uczniów”.

Przedstawione zostaną również m.in.:

  • założenia polityki oświatowej państwa od 1.09.2017 r.;
  • funkcjonowanie „małych szkół” w zreformowanym systemie edukacji;
  • przykłady dobrych praktyk działalności edukacyjnej „małych szkół” publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego;
  • dostosowanie sieci szkół do zmiany struktury szkolnej.

Spotkanie odbędzie się 27 stycznia 2017 r. w godz. 10.00 – 14.00 w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18.

Opublikowano Aktualności | Dodaj komentarz

Uprawnienia doktorskie na Wydziale Pedagogicznym

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 30 maja 2016 r. Wydziałowi Pedagogicznemu Uniwersytetu Rzeszowskiemu uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. To dla nas pracowników Uniwersytetu bardzo ważne wydarzenie i duży sukces!

prawa-doktoryzowania_1

Opublikowano Nauka | Dodaj komentarz

Mała szkoła w przestrzeni edukacyjnej

mala-szkola

Ze Wstępu

Zainteresowanie zagadnieniami funkcjonowania małych szkół oraz zakres podejmowanych problemów przerosły oczekiwania organizatorów konferencji, a płynące od uczestników, i nie tylko, sugestie i propozycje są dla nas, organizatorów, jednoznaczne. Spotkania tego typu należy kontynuować, zmierzając do uczynienia z nich stałego elementu życia naukowego, jak stwierdził bowiem prof. Bogusław Śliwerski, podczas jednej z licznych rozmów, funkcjonowanie małych szkół w polskim systemie edukacji to problem niezwykle ważny, nie tylko dla przyszłości tego systemu, ale szerzej – dla przyszłości polskiej kultury i tożsamości narodowej. Zapraszamy zatem wszystkich do udziału w kolejnych spotkaniach, poświęconych szczegółowym aspektom działalności małych szkół, prezentacji wyników rozważań teoretycznych i empirycznych, upowszechniania rozwiązań organizacyjnych i metodycznych, konfrontacji różnych poglądów i filozofii, dla których wspólnym mianownikiem jest kategoria „mała szkoła”.

Szczegółowe dane książki znajdziesz tutaj

Opublikowano Nauka | Dodaj komentarz

Mała szkoła w przestrzeni medialnej

 

mala_szkola_2

(…) Nieczęsto się zdarza by w ręce recenzenta dostała się książka o problematyce merytorycznie i poznawczo ważnej, a równocześnie przedstawionej kompetentnie i to w sposób atrakcyjny dla czytelnika. Taką właśnie książką okazała się przedłożona do oceny praca zbiorowa pt.: „Mała szkoła w przestrzeni medialnej” w redakcji naukowej Marty Wrońskiej. (…) Swego pióra użyczyli Autorzy wywodzący się z kilku znakomitych ośrodków akademickich: Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, a nawet – Penzeńskiego Uniwersytetu Państwowego w Rosji. Dzięki temu powstała praca ujmująca problematykę małej szkoły z różnych, acz logicznie spójnych punktów widzenia. Dobór tekstów wskazuje na znaczne kompetencje redaktora tomu. Znalazły się tu bowiem artykuły nie tylko merytorycznie ważne, ale umieszczone intencjonalnie dla w miarę pełnego przedstawienia roli mediów w funkcjonowaniu małej szkoły. (…) Bez wątpienia praca zbiorowa pt.: „Mała szkoła w przestrzeni medialnej” w redakcji naukowej Marty Wrońskiej zasługuje nie tylko na uwagę, ale jest poważnym głosem środowiska akademickiego na temat roli mediów w pracy małej szkoły oraz – co znamienne – jej roli w społeczności lokalnej.

Z recenzji Prof.APS dra hab. Macieja Tanasia

Informacje wydawnicze o książce.

Opublikowano Nauka